EN | TH

     ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ หน่วยงาน ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ Download
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอราคา โครงการศึกษาสมรรถนะความปลอดภัย การรักษาเสียรภาพ และการควบคุมทิศทางรถจักยานยนต์จากการเปลี่ยนแปลงขนาดหน้ายางและกงล้อ กรมการขนส่งทางบก 09/09/65
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 29/08/65
ขอเชิญยื่นเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการบริหารงานสหกรณ์ โดยวิธีพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ 24/08/65
ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 26/07/65
เชิญชวนเสนองานจ้างที่ปรึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยวิธีคัดเลือก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 08/07/65
ขอเชิญรับเอกสารเชิญชวนและยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในส่วนของที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant : PIC) โดยวิธีคัดเลือก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 17/07/65
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างพัฒนาและยกระดับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู้องค์การดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม 27/06/65
ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพสำนักอนามัยสู่องค์การดิจิทัล จำนวน 1 ชุด สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย 30/06/65
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 07/07/65
โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 16/06/65
ขอเชิญจัดส่งข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกสำหรับโครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ พ.ศ.2565 กระทรวงพลังงาน 30/05/65
โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีรายลพเอียด ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 06/09/64
ขอเชิญยื่นเอกสารข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืงพัทยา โดยวิธีคัดเลือก เมืองพัทยา 07/09/64