EN | TH

     ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ หน่วยงาน ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ Download สถานะ
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรกรแปรรูปของชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 06/12/66 สนใจยื่นข้อเสนอ
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmap) ในการควบคุมกำกับดูแลยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2 สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก 27/11/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 โดยวิธีคัดเลือก กรมทรัพยากรน้ำ 27/11/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17/11/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โดยวิธีการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 14/11/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmap) ในการควบคุมกำกับดูแลยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมขนส่งทางบก 09/10/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญยื่นข้อเสนอ โครงการการศึกษาวิจัยว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมโดยพนักงงานอัยการแบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Oriented and People Centric OAG) โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานอัยการสูงสุด 01/11/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรางการบริหารโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์กรมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์กรมหาชน) 08/09/66 เกินกำหนดเวลา
โครงการจัดทำชุดองค์ความรู้ผู้ใช้น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 16/08/66 เกินกำหนดเวลา
โครงการจ้างศึกษาพัฒนาความปลอดภัยของการใช้รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล กรมขนส่งทางบก 23/08/66 เกินกำหนดเวลา
เชิญชวนยื่อข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำรายงานการวิจัยดำเนินงาน (Operation Research : OR) เรื่องการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและขยะอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 18/08/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 03/08/66 เกินกำหนดเวลา
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลหน่วยประหยัดน้ำการใช้น้ำภาครัฐ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 14/06/66 เกินกำหนดเวลา
โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 12/06/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการประเมินวางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบายเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก กรมทรัพยากรน้ำ 18/05/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา การศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 01/06/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Interlligent Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 29/05/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและออกแบบ แนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล กรงเทพมหานครฯ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 06/06/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ระยะที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 03/05/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนร่วมเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานโครงการ ติดตามความก้าวหน้าสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรและสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) 10/05/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค กรุงเทพมหานครฯ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 22/05/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต 27/04/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน New IIPM สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 08/05/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า กรมธุรกิจพลังงาน 26/05/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการ CBT Smart Environment กรมการท่องเที่ยว 18/04/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างที่ปรึกษางานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ของ กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 29/03/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 22/02/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศไทย (ครั้งที่ 3) กรมธุรกิจพลังงาน 23/02/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับองค์กรในการเปลี่ยนผ่านพลังงงาน (ครั้งที่ 2) กรมธุรกิจพลังงาน 07/02/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยวิธีการคัดเลือก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 08/02/66 เกินกำหนดเวลา
ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบนิเวศอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 08/02/66 เกินกำหนดเวลา