EN | TH
  บริการของ สวท.
• บริการอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา
istrs@kmutt.ac.th
istrs@hotmail.com

ร่วมแชร์ และพูดคุยกับเราผ่าน Facebook ที่
facebook.com/KMUTT.ISTRS

ติดต่อทางไลน์  
เพิ่มเพื่อน


สอบถามข้อมูลโดยตรงที่
อัญชลี รอดภัย
Unchalee.rod@kmutt.ac.th
สุดารัตน์ เขียวเขิน
Sudarat.khe@kmutt.ac.th
สุภาภรณ์ พุ่มพวง
Supapon.pum@kmutt.ac.th
โทร 02-470-9671-2
แฟกซ์ 02-428-3374


บริการอุตสาหกรรม

หน่วยรับบริการลูกค้า

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ผู้ขอใช้บริการ

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และ ISO 9001 รวมถึงได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับศูนย์ความเชี่ยวชาญในสังกัดอาทิ ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม ศูนย์วิศวกรรมอุณภาพ ฯลฯ ร่วมทั้ง คณะ ภาควิชา เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ดังนี้

     ✥ บริการทดสอบตัวอย่างวัสดุ ทั้งแบบทำลายและไม่ทำลาย การวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วนเหล็ก โลหะ ทดสอบความแข็งของโลหะ การทดสอบอุปกรณ์สายฉีด ฝาชักโครก ลูกบิด บานพับ ถังออกซิเจนทางการแพทย์ กระจก ฟิลม์ ภาชนะพลาสติก ท่อ HDPE

     ✥ บริการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เหล็ก โลหะ สารปนเปื้อน โลหะหนัก ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ วิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของวัสดุโลหะ

     ✥ บริการสอบเทียบเครื่องมือ ด้านมิติ มวล ปริมาตร สอบเทียบเครื่องเชื่อม Heat Pump

     ✥ บริการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น การส่องสว่างหลอดไฟ โคมไฟ การเกิดสนิม