EN | TH
  บริการของ สวท.
ผลงานวิชาการที่ผ่านมา

1. ผลงานบริการวิชาการที่ผ่านมา

1.1 โครงการที่ปรึกษาควบคุมการสร้างปั้นจั่นยกสินค้าหน้าท่า จำนวน 4 คัน (ปี 2552-2553) และ โครงการที่ปรึกษาควบคุมการสร้างปั้นจั่นยกสินค้าหน้าท่า จำนวน 2 คัน (ปี 2553-2554)

เป็นโครงการที่ปรึกษาให้กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการควบคุม กำกับดูแลการสร้างปั้นจั่นยกสินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนรางจำนวน 4 คัน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ให้คำปรึกษาตามขั้นตอน การทดสอบและทดลอง จนกระทั่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจการจ้าง

โดย ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม และ ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา1.2 โครงการที่ปรึกษางานควบคุมการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP

โครงการควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดนก ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขององค์การเภสัชกรรมที่มีเนื้อที่ถึง 80 ไร่ และเป็นที่ปรึกษาจัดทำ Validation Master Plan และควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน

โดย ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย1.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองข้าวให้ได้มาตรฐานระดับสากล GAP (Good Agricultural Practice)

โดยในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยอาหาร ได้ทำการตรวจรับรองระบบ GAP ข้าว เป็นจำนวนมากกว่า 40,000 แปลงทั่วประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยสู่ตลาดโลก


โดย ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ1.4 โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเชิงความคิดของการพัฒนาก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ (สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ)

การวางแผนพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งในกำกับของบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (บรมราชชนนี) และจุดจอดรถรังสิต เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาในปัจจุบันและภาพรวมของแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายสถานีขนส่งในอนาคต

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นที่ตั้ง โดยจัดให้มีกิจกรรมปรับพื้นฐาน และเสริมศักยภาพควบคู่กับการเรียนการสอนปกติ เพื่อให้เกิดสมรรถนะในตัวผู้เรียนตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและ มจธ.ได้ตกลงไว้ร่วมกัน

โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง1.6 โครงการพัฒนามาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยว

การจัดทำปัจจัยตัวชี้วัดและร่างเกณฑ์มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขร่างเกณฑ์มาตรฐานฯ ก่อนประกาศเป็นเกณฑ์มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป

โดย ศูนย์พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม1.7 โครงการออกแบบและสร้างระบบการเชื่อมถุงกรองอากาศด้วยวิธีอัลตราโซนิกส์

การสร้างระบบการเชื่อมถุงกรองอากาศแบบอัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ ด้วยวิธีอัลตร้าโซนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติสามารถเชื่อมถุงกรองอากาศได้หลายขนาด (ด้านความลึก) โดยการปรับเปลี่ยนระยะของหัวฮอร์นธีอัลตร้าโซนิกส์ และยังสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตถุงกรองอากาศโดยใช้เวลาผลิตถุงกรองอากาศประมาณ 1 นาที / ถุง

โดย ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา2. Booklet กิจกรรมงานบริการวิชาการ

ผลงานภายในเล่มปี 2556
 1.โครงการออกแบบสร้างอุโมงค์ลมสำหรับทดสอบด้านแอร์โรไดนามิคของรถยนต์
 2.โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพป้ายบนทางพิเศษ
 3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 4.โครงการออกแบบและสร้างโรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหมู
 5.โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและการท่องเที่ยว
 6.โครงการพัฒนาช่องทางการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านในอาเซียน+6 ผ่านเครือข่ายโลจิสติกส์
 7.โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล
 8.โครงการออกแบบระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและตรวจสอบคุณภาพ
 9.โครงการตรวจสอบด้วยวิธีการอะคูสติกอีมิชชั่น
 10.โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(เอกมัย)


ผลงานภายในเล่มปี 2557
 1.โครงการพัฒนาวิธีการตรวจสอบถังขนส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีอะคูสติกอีมิชชั่น
 2.โครงการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร Company-wide Productivity Management Program : CWPM
 3.โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4.โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่
 5.โครงการออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดโดยเตาก๊าซซิไฟเออร์
 6.โครงการควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอัฒจันทร์ PTT STADIUM
 7.โครงการพัฒนากระบวนการผลิตต้นไหลและส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อ.นาแห้ว จ.เลย
 8.โครงการพัฒนาจัดทำดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
 9.โครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 10.โครงการพัฒนากระบวนการสกัดดอกกล้วยไม้ตระกูลหวายเพื่อใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม


ผลงานภายในเล่มปี 2558
 1.โครงการออกแบบพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าทดแทนด้วยหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการดำเนินกิจการในฟาร์มกวาง
 2.โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว
 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไอนำในโรงงานสกัดนำมันปาล์มและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
 4.โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบศูนย์ควบคุมโลจิสติกส์สายงานอ้อย Sugarcane Logistics Control Center ระยะที่ 1
 5.โครงการวิจัยตรวจสอบการรั่วของท่อส่งผลิตภัณฑ์ด้วยการฟังเสียง
 6.โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 7.โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและเซนเซอร์ด้านเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 8.โครงการโครงการจัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) และหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)
 9.โครงการปรับปรุงสมบัติด้านการทนแรงกระแทกของพีวีซีชนิดแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรอบประตูและหน้าต่างพีวีซีในประเทศ
 10.โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ “แนวทางการจัดการช่องทางการเข้าถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อสมัยใหม่”


3. Youtube Channel ผลที่ผ่านมา
ติดต่อเรา
istrs@kmutt.ac.th
istrs@hotmail.com

พูดคุยกับเราผ่าน Facebook ที่
facebook.com/KMUTT.ISTRS

ติดต่อทางไลน์  
Line ID : istrs


สอบถามข้อมูลโดยตรงที่
ชาลินี กระจ่างพจน์
Chalinee.kra@kmutt.ac.th

โทร 02-470-9673
แฟกซ์ 02-428-3374