EN | TH
คณะกรรมการบริหาร สวท.
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ผู้อำนวยการ
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารและวางแผน
ดร.ไพศาล สนธิกร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ
ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
ที่ปรึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล
ที่ปรึกษา
ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน
รักษาการเลขานุการ