EN | TH
  ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร ISTRS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ห้องปฏิบัติการ Welding Evaluation and Learning Laboratory (WELLab) มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่...
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อันดับที่ ๓ โครงการเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาร์ไบด์สำหรับการปลูกสับปะรด...
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” สวท. ได้มีการจัดทำโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ที่ตอบสนองการใช้งานได้จริง และสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ชิงเงินรางวัลรวม...
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและแสดงผลงานบริการวิชาการ "ISTRS FAIR 2015" ระหว่างวันพุธที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารจอดรถ 14 ชั้น
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม สังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลักสูตร “การเชื่อมโลหะ และการตรวจสอบเบื้องต้น” ให้กับบุคลากร..
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสนั่นสุมิตร สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาและดูงานการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) รุ่นที่ 9 จากสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ..
เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2558 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) และศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในระดับนานาชาติ ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง..
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง..
เมื่อวันที่พุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) รับการตรวจประเมินงานบริการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Surveillance Audit) ประจำปี 2557 จากบริษัท...
เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับมูลนิธิอาซาฮีแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Asahi Glass Foundation) จัดให้มีพิธีมอบทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮีแก่อาจารย์...
Toilet Flush Simulator ทำอย่างไรดี ถ้าคุณไม่ต้องการให้ใครได้ยินเสียงขณะที่คุณใช้ห้องน้ำสาธารณะ...
ขอแสดงความยินดีกับ นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร หัวหน้าศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น...
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา สวท.ได้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลการปรับปรุง...
ในวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียร์ติให้กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบุคคลากรภาคอุตสาหกรรม และหลังจากนั้นก็ได้ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ในการเปิด...
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้สถานประกอบการเพื่อการฝึกอบรม-ฝึกงาน คนพิการสู่ภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่ภาคอุตสาหกรรม...
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) และบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร...
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าไปดำเนินโครงการ CWPM หรือ Company-wide Productivity Management ณ บริษัท แอร์โรคลาส...
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี SMEs และเจ้าหน้าที่...
ขอแสดงความยินดีกับ นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร หัวหน้าศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการ โครงการ...
พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงค์...
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและแสดงผลงานบริการวิชาการ "ISTRS FAIR 2013" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารจอดรถ 14 ชั้น
สวท. ทำบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อผลิตเป็นกระถางต้นไม้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ ผ่านมา...
สวท. แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องทดสอบอะคูสติกอีมิสชั่นเพื่อตรวจสอบถังบรรจุแก๊ส NGV เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา...
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 สวท. ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น “น้ำอุ่นไว ปลอดภัย ประหยัดไฟกว่า”...
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคมที่ผ่านมาสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย หรือ TMB ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา TMB Lean Six Sigma for Supply Chain ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกอธิการบดี...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ƒ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร. ศักรินทร์ƒ ภูมิรัตน อธิการบดี ณ ห้องประชุม กสทช...
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ร.ศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี กับ กลุ่มบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์ โดยนายเฉลียว วิภูรปกรณ์ กรรมการบริหาร ณ ห้องประชุม บริษัทกลุ่มตะวันออกโปลิเมอร์ จังหวัด ระยอง...
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) จัดโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ อาคารจอดรถ 14 ชั้น โดยภายในงานได้มีการแถลงข่าวโครงการออกแบบพัฒนาสร้าง...
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องจัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการจัดขึ้น ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป เอสเช็นเชียล วสุ โด ชั้น 2 ในระหว่างวันที่ 20 -21 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและบริการทางวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี สวท. จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ...
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงผลงานในการจัดงาน “Subcon Thailand 2013” ซึ่งจัดขึ้นในระกว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ (ไบเทค)โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) และอุสหกรรมการรับช่วงผลิต (Subcontracting) ของประเทศไทย...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท แอร์โรคลาส จำกัดร่วมจัดงานแถลงข่าวโตรงการออกแบบและสร้างโรงเรือนปศุสัตว์เพื่อการเลี้ยงสุกรเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ผ่านมา ที่โรงแรม เทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก...
สวท ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมในโครงการ “KMUTT Inventors’ Day by ISTRS”
สวท. เข้าร่วมจัด International Workshop on “Development of Technology Research Platform for Application of Water Environment Improvement ( wastewater treatment) Technology in Southeast Asia
สวท. จัดอบรมหลักสุตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท) ได้จัดอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและแสดงผลงานบริการวิชาการ "ISTRS FAIR" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี