EN | TH
  ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม ISTRS
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สวท. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการฟันสวยยิ้มใส สวท.สนับสนุนงบประมาณสร้างอ่างแปรงฟันให้กับโรงเรียนบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี...
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน...
เมื่อวันที่ 4 และ 11 ตุลาคม 2559 (2 วัน) สวท.จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง "ข้อกำหนด มาตรฐานคุณภาพตาม มอก 17025" (ISO/IEC 17025:2005) เพื่อรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ให้แก่บุคลากร...
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ โดยมี รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีเป็นประธานในงานแถลงข่าว...
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำของ ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม สนับสนุนการสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนวัดศรีคงคาราม...
เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์เดิม...
เมื่อ 2 - 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ได้จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (ISTRS FAIR 2014) ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน...
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยการนำของ ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม...
ภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมมือกับศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ได้จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต ...
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2557...
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สวท. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยทำการส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคาหาน...
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศ.ศ.ต.) ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 -17 กันยายน 2556...
สวท. จัดการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและแผนดำเนินการ Retreat ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา...
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในสำนักงาน งาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร...
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) นำทีมโดยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ได้ถวายเทียนพรรษา...
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท) ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์มาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ “ Test of English for thai Engineers and Technologists (TETET)” ให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ...
ประชุมวิชาการ ด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสหากรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (CIOD 2013) เมื่อวันที่ 17 พฤษถาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี สวท. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ...
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนาบุคคลากรประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2556 ณ เขาใหญ่ ศีรีธาทิพย์ จังหวัด นครราชสีมา เพื่อให้บุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สวท. ได้พบป่ะ และร่วมทำกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และรับทราบผลการดำเนินงาน...
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 56 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ...
กิจกรรมการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทำขนมไทย และหลักสูตร เทคนิคการแต่งหน้า ตามเทรนด์แฟชั่นสมัยนิยม และงานพิธีต่างๆระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง...
สวท. จัดอบรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP รุ่นที่2
โดยได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์ เชิดชัย มีคำ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ สำนักงานมาตรฐานกรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง...
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จัดฝึกอบรมหลักสูตร decoupage
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)ได้มีให้มีการฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้แกผู้ที่สนใจ...
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)ได้มีให้มีการฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้แกผู้ที่สนใจ...
สวท. เข้าร่วมประชุม Q&A of ASEAN Guideline on Submission of Manufacturing Process Validation Data for Drug Registration
สวท. ได้จัดกิจกรรม “โครงการปันรอยยิ้มให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านหนองสีนวล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียนด้วยการซ่อมแซมอ่างแปรงฟันที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี...
สวท. จัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท) ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2556
งาน ISTRS fair2012 1-2 พ.ย.2555งาน ISTRS fair2012 วันที่ 1-2 พ.ย.2555 การแถลงข่าวผลงานของสวท.ที่ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ...
เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คณะบุคลากรจากสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและทำพิธีส่งมอบห้องครัวและห้องพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน