Preloader Close

1.ความเป็นมา

สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2524 โดยมีชื่อเดิมว่า ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของอาจารย์และนักวิจัยในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ต่อมาในช่วงปลายแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มจัดตั้ง สํานักวิจัยและ บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวท. และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 เพื่อให้เป็นแหล่งรวมหน่วยงานและโครงการวิจัย ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีบทบาทภารกิจเดิมอยู่แล้ว โดยยุบศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และโอนบุคลากรและ ภารกิจของศูนย์มาอยู่ภายใต้สังกัดของ สวท. และกําหนดบทบาทให้เป็นแหล่งในการดําเนินการวิจัย การพัฒนา และการวิศวกรรม (Research Development and Engineering) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสหวิทยาการ สร้างขีด ความสามารถของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ และได้ ประกาศให้มีสํานักงานผู้อํานวยการใน สวท. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2551 ปัจจุบัน สวท. แบ่งส่วนงานออกเป็น 1 สํานักงาน 14 ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
 

2.วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและบริการวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อให้สังคมไทยเข้าถึงผลิตภาพที่ สูงขึ้นตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 

3.พันธกิจ

  • 1. สนับสนุนการทํางานวิจัยและบริการวิชาการที่สร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจผลิตภาพสูงของ ประเทศ
  • 2. สร้างระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับความรู้และทักษะของคนทุกช่วงวัย
  • 3. พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรคุณภาพและสมรรถนะสูง
  • 4. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนความย่ังยืนไปสู่การปฏิบัติ
 

4.ค่านิยมหลัก

สร้างความเป็นเลิศและส่งผ่านคุณูปการไปสู่สังคมไทยอย่างทั่วถึงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 

5. แผนกลยุทธ์

เพิ่มเติม