Preloader Close
  Meeting Room ชั้น 4B อาคารจอดรถ 14 ชั้น (S2) (สำหรับผู้ใช้บริการจำนวน 4 - 8 คน)
  Meeting Room A ชั้น 4 อาคารสัมมนา (สำหรับผู้ใช้บริการจำนวน 5 - 15 คน)
  Meeting Room B ชั้น 4 อาคารสัมมนา (สำหรับผู้ใช้บริการจำนวน 4 - 8 คน)
  Co-Working Space Zone A ชั้น 4 อาคารสัมมนา (สำหรับผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน)
  Co-Working Space Zone B ชั้น 4 อาคารสัมมนา (สำหรับผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน)
ระบบจองห้องประชุม