Preloader Close

 

บริการวิชาการ

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ มุ่งเป็นศูนย์กลางงานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการเชิงบูรณาการในระดับนานาชาติ โดยมีบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทางเลือกในการยกระดับคุณภาพบริการวิชาการ 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

• การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (7 ก.พ. 2566) 

• กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

• ทุนวิจัย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ

• แบบฟอร์มขอรับมอบอำนาจจากอธิการบดี (หน่วยงานภายในสวท.)

• แบบฟอร์มขอรับมอบอำนาจจากอธิการบดี (หน่วยงานภายนอกสวท.)

• ฟอร์มใบอนุมัติรับทำงาน(ตามวงเงิน) ฉบับใหม่ เริ่มใช้ 24 มิ.ย. 62

     - ใบขอนุมัติรับทำงานรับจ้าง(ไม่เกิน5หมื่น)

     - ใบขอนุมัติรับทำงานรับจ้าง(เกิน5หมื่นไม่เกิน5แสน)

     - ใบขอนุมัติรับทำงานรับจ้าง(เกิน5แสนไม่เกิน2ล้าน)

     - ใบขอนุมัติรับทำงานรับจ้าง(เกิน2ล้านไม่เกิน5ล้าน)

     - ใบขอนุมัติรับทำงานรับจ้าง(เกิน5ล้าน)

• แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

• ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการโดยใช้ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

• ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

• ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ. 2548