Preloader Close

 

บริการวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ (สวท.) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของอาจารย์และนักวิจัยในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีพันธกิจผลักดันงานวิจัยเชิงพัฒนา และบริการวิชาการเชิงบูรณาการ สวท. จึงกำหนดทุนวิจัยในส่วนนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการริเริ่มงานวิจัยใหม่ ๆ การวิจัยประยุกต์เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ในส่วนของงานวิจัยพัฒนา มีการใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า/สืบค้นข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการยกระดับคุณภาพงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมีบริการสืบค้นข้อมูล