Preloader Close

 

บริการอุตสาหกรรม

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างวัสดุ องค์ประกอบทางเคมี และสอบเทียบเครื่องมือ รวมทั้งทดสอบตามมาตรฐานเพื่อขออนุญาต มอก. โดย สวท. ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ความเชี่ยวชาญภายใต้ สวท. อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม ศูนย์วิศวกรรมความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น รวมไปถึงภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวันและเวลาทำการ

ดาวน์โหลดเอกสาร