Preloader Close

ที่มาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เป็นหน่วยงานที่ประกอบไปด้วยศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ รวม 14 ศูนย์  โดยมีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย ซึ่งความรู้ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ การแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชนโดยตรง โดยใช้ทฤษฎีทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ความรู้เหล่านี้หากไม่มีการเผยแพร่ก็ไม่มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม หรือส่วนรวม ดังนั้นงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ แนวโน้มการคาดการเทคโนโลยี และการนำประสบการณ์ จากอดีตเพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่อนาคต จึงจำเป็นที่ควรได้รับการเผยแพร่สู้สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษา และการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัย รวมถึงเป็นการสร้างความภูมิใจต่อผลงานให้กับหน่วยงานผู้ดำเนินการ

การจัดทำวารสารอิล็กทรอนิกส์ ของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู่หน่วยงานภายนอกรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่มีผ่านบทความลงในวารสาร และท้ายสุดหากได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างมีระบบ จะสามารถทำให้เกิด “คลังความรู้” ที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสังคม โดยรวมต่อไป

การจัดทำบทความทางวิชาการจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ และผลงานวิจัยตลอดจนกิจกรรมที่ศูนย์ต่าง ๆ ภายใน สวท. ได้ดำเนินงานรวมถึงการนำความรู้และข้อคิดของคนรุ่นก่อนมาถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ ให้เกิดการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นต่อยอดต่อไปสู่สาธารณะ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร สวท.  และหน่วยงานภายนอก สวท.  ตลอดจนนักวิชาการอิสระ

2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน สวท. และหน่วยงานภายนอก สวท.

3. เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ e – book

4. เพื่อให้เกิดระบบจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในการเชื่อมโยงผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม

5. เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริม ต่อวิสัยทัศน์ การผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. (KMUTT QF)

 

คำนิยาม

วารสารสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่รวบรวมบทความวิชาการ (Article) และบทความวิจัย (Research Article) รวมถึงบทความที่เป็นมุมมองข้อคิด ประสบการณ์จากบุคลากร และนักวิชาการมหาวิทยาลัย รวมไปถึงศิษย์เก่าและผู้ที่เคยทำงานร่วมกับ มจธ. ในอดีตที่ผ่านมา

 

วารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ประกอบด้วย หัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

1.Special Topic & Treand คือ บทสัมภาษณ์หรือบทความพิเศษจาก ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า มจธ. ที่มีขื่อเสียง และประสบความสำเร็จในการทำงาน รวมถึงผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ นักวิเคราะห์ถึงทิศทางแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

2. Experience Show Case คือ มุมมองจากผู้บริหารทั้งในปัจจุบัน และในอดีตมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน และบทความจากศูนย์ภายใต้ สวท. ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

3. Technical Research คือ ช่องทางการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางให้แก่บุคลากร ศูนย์ใน สวท.นักศึกษาปริญญาโท – ปริญญาเอก ของมจธ. ตลอดจนผลงานวิจัยเฉพาะกลุ่มจากภายนอกแทรกด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยจากผู้ผลิตอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยที่มีชื่อเสียง

4. Supplement คือ นานาสาระความรู้จากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มจธ.