Preloader Close
Online Showroom

งานที่ปรึกษาแนะนำ

โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

โดย ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

Online Showroom

งานรับจ้างวิจัย

โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัย

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง

Online Showroom

งานออกแบบพัฒนาสร้างเครื่องฯ

ชุดลอกลายเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค (Microstructure Replica Film Set)

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา

โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่: ต้นแบบสำหรับอุปกรณ์การใช้อนุภาคนาโนสำหรับการลดควันละอองโลหะในกระบวนการเชื่อมที่ใช้อิเล็กโตรดแบบม้วน (ปีงบประมาณ 2562)

โดย : ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา

Online Showroom

งานจัดอบรม/สัมมนา

พัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

โดย ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

Online Showroom

งานตรวจประเมินระบบ

พัฒนาระบบบริหารคนเก่ง (Talent Management) ปี 2565

โดย ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร