Preloader Close

ชื่อโครงการ : พัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

หัวหน้าโครงการ : ดร.สุขยืน เทพทอง

โดย : ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

รายละเอียดโครงการ :

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กรได้รับการว่าจ้างจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินโครงการพัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ในการกำหนดและส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในการทำงาน โดยแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ อันจะเป็นการช่วยยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของ กกท. ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) จะทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในการวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น