Preloader Close

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

โดย ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

รายละเอียดโครงการ 

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กรได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท วัชรพล จำกัด ให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) พัฒนาแบบจำลองธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2) เพื่อออกแบบกระบวนการสำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

3) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และบุคลากรในการดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์