Preloader Close

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารคนเก่ง (Talent Management) ปี 2565

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

โดย ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

รายละเอียดโครงการ 

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กรได้รับการว่าจ้างจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารคนเก่ง (Talent Management) ปี 2565 ในการทบทวนพัฒนากรอบแนวทาง กระบวนการ เครื่องมือ หลักเกณฑ์การประเมิน และแผนการพัฒนาระบบการบริหารคนเก่งของ ททท. อย่างเป็นมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพขององค์กร (Talent) และดำเนินการสรรหา Talent กลุ่มใหม่ เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาระบบบริหารคนเก่ง (Talent Management) ขององค์กร เพื่อให้สามารถพัฒนางานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย