Preloader Close

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ : ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง

รายละเอียดโครงการ :  

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    ซึ่งมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่สามารถพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน อีกทั้งมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย โดยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็นหัวเมืองหลักสำคัญของภาคใต้ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ของประเทศ

ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่กำลังประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมาก โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจที่สำคัญอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมือง อีกทั้งปัจจุบันเมืองหาดใหญ่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก รวมทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้นเนื่องมาจากการ เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทำให้ต้องดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการป้องกันปัญหาการจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ในอนาคต

นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว      ซึ่งหากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปัจจุบันก็จะทำให้ปัญหาการจราจรยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงจนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในอนาคต จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งโดยระบบราง ในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมืองอย่างยั่งยืน